Regulamin sklepu internetowego sklepjunior.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2015 r.

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
2. Właścicielem Sklepu jest firma: Sklep Bazar, Toruń, Konopackich 6c/4 , NIP: 5560006360, zarejestrowana w rejestrze działalności gospodarczej (CEIDG) pod numerem 1839/01, 13840/01, tel. 601649227, adres email: kontakt@sklepjunior.pl.
3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej na odległość z klientem w myśl ustawy z dnia 24.06.2014 o prawach konsumenta.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wyrażone są w złotówkach polskich (PLN). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości, oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia tj. Cena produktów wraz kosztami dostawy wskazana jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
8. Adres pocztowy Sklepu to: Sklep Bazar, ul. Świętego Ducha 13, 88-100 Inowrocław

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
- emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
- telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w stopce strony.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- Płatność e-przelewem lub kartą kredytową
- Przelew bankowy, na konto PKO BP o. Inowrocław, nr rachunku: 09 1020 1505 0000 0102 0005 8909. W tytule wpłaty należy podać numer zamówienia. Terminem zapłaty jest wpływ środków na konto sprzedającego.
- Płatność gotówką przy odbiorze, w przypadku zamówienia za pobraniem lub przy odbiorze w siedzibie firmy.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku w zakładce czas i koszt dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę, chyba, że towar został zamówiony za pobraniem lub wybrany został odbiór osobisty.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pomocą e-przelewu Dotpay lub za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
4. Sposoby dostawy oraz czas realizacji opisane są w zakładce “czas i koszty dostawy”
5. W przypadku uszkodzenia kartonu z zewnątrz widocznego w momencie odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności doręczyciela i w razie konieczności sporządzić protokół szkody.

§5

Reklamacje

1. Sklep odpowiedzialny jest względem klienta za wady fizyczne i prawne sprzedanego produktu.
2. Zgłoszenie reklamacji wady fizycznej produktu stwierdzonej przed upływem roku od dnia wydania produktu Klientowi uważa się za skuteczne tj., że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2-ch lat.

3. Klient w związku ze zgłoszoną reklamacją może wedle własnego wyboru żądać w pierwszej kolejności:

- Usunięcia wady
- Wymiany rzeczy na wolną od wady

4. Sklep zobowiązany jest usunąć wadę lub wymienić produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu do Sklepu, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
5. Reklamowany produkt wraz z opisem wady Klient powinien odesłać na adres korespondencyjny Sklepu, na koszt Sklepu.
6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
7. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 24.06.2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 24.06.2014r. o prawach konsumentów w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@sklepjunior.pl
2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu, jednakże nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Klient ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar musi być nowy, kompletny, nieużywany. Sklep nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe w trakcie dostawy zwracanego towaru. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru w taki sposób aby jego uszkodzenie było niemożliwe.
4. Sklep zwraca klientowi zapłaconą kwotę (cenę) oraz koszty dostarczenia produktu niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od daty otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenie przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Państwa przy pierwszej transakcji, chyba, że wyrazicie Państwo zgodę na inne rozwiązanie.; w każdym przypadku nie poniesiecie Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
5. Jeżeli Klient wybierze sposów dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sklep Bazar

ul. świętego Ducha 13

88-100 Inowrocław

kontakt@sklepjunior.pl

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia ………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………..

Data………………………………………………………………………….

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żadania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie sklepu internetowego www.sklepjunior.pl w zakładce polityka prywatności.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.